top of page
Image by Robert Bye

קריאה להקרבת קרבן פסח

פסח תשפ"ב

לכבוד 

הרבנות הראשית, ממשלת ישראל, חברי הכנסת נ"י

בפרט ראש הממשלה, מר נפתלי בנט

קרבן פסח השנה תשפ"ב

בית דין של הסנהדרין היושב בהר ציון בירושלים מזכירים לעם ישראל ולאומות העולם כי לאו דווקא תוצאותיהן של בחירות הן הקובעות מעמדו של עם ישראל בעולם, אלא עיקר מעמדו נקבע ע"י היציאה לחירות ערב פסח קבל עולם, זכר ליציאת מצרים ולקיום המצווה הלאומית הפודה אותנו - עם ישראל, היא מצוות קרבן פסח. זו המבדילה אותנו מן העמים כפי שברית המילה מבדילתנו. מצוה זו ניתן לקיימה רק בהר הי, הר המוריה.  במקום העקדה מקום מזבח הכפרה של אדם הראשון, אשר שם ציווה ה' את הברכה עד העולם.

 

ראש ממשלה נכבד,  נצח ישראל לא ישקר והוא הכופה עלינו במחיר החירות לעובדו וליראה אותו לאהבו תחת אשר נתן לנו סגולתו.

למען פדות עמנו הורה בתחילת חודש זה, עוד לפני י"ד בניסן על פתיחת הר הבית לשם הקרבת קרבן פסח  בארבע עשר לחודש, הוא השה הלאומי, ולו גם שה בודד, המבטא בכפרתו ופידיונו את  יציאתו לחירות של כל עם ישראל וכל העולם עימו לאביב העמים האמיתי והנצחי מכוח רצון הבורא ומצוותיו.

מזבח עולה כשר יובא אל המקום אשר בחר ה' לשם ההקרבה ונחל ישראל חלקו היא  חבל  נחלתו    ושלומו עד העולם ממקום הקודש.

 

בברכת "...ועשית ככל אשר יורוך"(דברים יז י).

שופטי הסנהדרין 

מזכיר הסנהדרין: רבי דב שטיין 

Sheep
bottom of page