top of page
2014-12-29.jpg

רשות המקדש

העמותה פועלת לכינון "רשות המקדש" שתרכז את כל ענייני בית המקדש בחומר וברוח. תקדם הפעלת יהודים וגויים סביב המקדש, בהיעדרו ובבניינו.
הרשות פועלת ליצור פעילות בהתאם למצב בו עומד בית המקדש על תילו, "כהנים בעבודתם, לווים בשירם וישראל במעמדם". בין היתר פועלת הרשות לקיום אירועים ותרגולים של טקסי המקדש. הקרבת קרבן פסח, ניסוך המים, קצירת והקרבת העומר, סדר העבודה, שתי הלחם כבשי עצרת ומקרא ביכורים.

חזון

החל בשנת תשע"ז (2017) הנפיקה הרשות מטבעות להנחלת נוכחות המקדש באמצעות נתינת 'מחצית השקל' בערכו ההלכתי המירבי, למימון התרגולים והמוכנות לעבודת המקדש.
הרשות פועלת לעורר את הנוכחות הממשית של קיום בית המקדש אף בהעדרו, באמצעות: ייצור דגמים לכלי מקדש כשרים כמו מזבח ומנורה וייצור שמן, יין וסולת בטהרה להמחשה ומוכנות לעבודת הבית מיד לכשיתאפשר, אך לא פחות להנחלת נוכחות המקדש בחיי היומיום.
הרשות מקיימת מחקרים אקדמאים וכנסי חשיפה בענייני החומר שבמקדש כגון סולת, יין, שמן, בשמים, לחם הפנים, לחמי תודה ונטיעות למקדש. פעולות הרשות מגוונות ועוסקות בכל תחום שהיה פעיל בימי המקדש ורואה חשיבות רבה בהנחלת תרבות זו בזמננו אנו.

bottom of page