top of page

ספר התרגולים
פרופ' הלל ויס

2013-09-15.jpg

מטרת הספר היא לתעד ולסכם תקופה, שעסקה בניסיון רציף ומושקע לתרום להחייאת עולם מקדש ה', החרב עדיין אך בקדושתו קיים ומאיר  ממקומו בהר המוריה בירושלים, האנושות מרצון ומאונס נושאת אליו עיניה כפי שניווכח.

התרגולים.png

בספר כאמור  שלוש חטיבות עיקריות: מלכות, מקדש  וסנהדרין – השלובות זו בזו ואשר מניעות את כל הפרקים. אין מקדש ללא מלכות , אין מלכות ללא סנהדרין ואין סנהדרין לעצמו ללא מלכות. הסכמה בדיעבד של השלטון או של שדרות רחבות בציבור להקמת ופעולתו מה שנראה כעת רחוק כמזרח ממערב.

"למקדש כהלל" הוא בעיקרו ספר בהתהוות, תמרור, בבחינת הַצִּיבִי לָךְ צִיֻּנִים. עדות למחשבות ומעשים, ששיאם היה 'תרגולי' המקדש. להרגיל את ישראל ושאינם ישראל למציאות המקדש לנוכחותו ולנחיצותו, לרבות תרגול עבודת קרבנות הציבור  ובראשם קרבן פסח.

bottom of page